Gedenktafel am Veräinshaus zu Schous.

Gedenktafel bei der Kierch zu Fëschbech.